حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

نویسنده: داکتر ثنا نیکپی-متخصص علوم حقوق و دولت
 تفسیر قانون می تواند حقوقی یا اکادمیک باشد. تفسیرحقوقی یا قانونی توسط نهاد های با صلاحیت دولتی تدوین ، تصویب و نشر می شود که آله خوبی برای تطبیق قانون می باشد. تفسیر قانون، قانونگذاری نیست، اقدام مسلکی است که به تطبیق قانون سهولت می بخشد. تفسیر اکادمیک توسط افراد مسلکی مانند حقوقدانان، استادان دانشگاه حقوق در جریان تدریس و نهادهای حقوقی غیر دولتی صورت میگیرد که هدف اساسی آن ارتقا کلتور حقوقی مردم است تا

ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
نویسنده: غلام حیدر علامه

پیشگفتار
نظام عدالت جزایی افغانستان که به تازگی احیا شده است، یکی از تحولات جدید در کشور ما است که آشنایی بیشتر با آن برای جامعه‌ي حقوقدانان افغانستان وکارکنان نهادهای عدلی وقضایی کشور بسیار مفید است.
یکی از مهم ترین مباحث درحقوق جزا، اصول محاکمات جزایی است. در این مقاله سعی شده است تاخوانندگان عزیز با این قسمت از نظام حقوقی افغانستان بیشتر آشنا شوند.
در این نوشتار مطالب ذیل، در قالب چهار گفتار، بررسی می‌شود:
اصول حاکم بر محاکمات جزایی افغانستان، مراحل پیش از محاکمه، مرحله‌ي محاکمه و پس از آن و سرانجام، سیاست جنایی افتراقی افغانستان در دو زمینه: تخلفات اطفال و جرایم مواد مخدر و در پایان به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

نویسنده:حسین خاوری

مقدمه هر چند كه بحث تفكيك قوا يك بحث جديد نيست و صحبت كردن در آن مورد تكرار مكرارات مي‌نماند ولي بدون بحث تفكيك قوا نمي‌توان، پيكرة دولت را تفكيك كرد. در بحث تفكيك قوا، قوه قضائيه يك بخشي از پيكره دولت محسوب مي‌شود. اين قوه داراي تشكيلات اداري‌اي مي‌باشد كه با ساير قوه‌ها تداخل وظيفوي ندارد و از طرف ديگر صلاحيت‌هاي اين قوه به نحوي تنظيم گرديده است كه در حين تصميم گيري از قوة ديگر تعيين تكليف نمي‌كند. هر چند كه هر قوة كشور داراي اهميت خاص خود است، ولي قوه قضائيه بيشتر در زمينه اعمار حق و اجراي عدالت مي‌باشد. همين اعاده حق و اجراي عدالت به نوبه خود از پيچيدگي شكلي برخوردار است. اينكه عدالت به چه نحو و به چه كيفيت اجرا شود، نياز به تشكيلات اداري دارد كه قوه قضائيه را تشكيل مي‌دهد.ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

معرفی مختصر سیستم قضائی افغانستان

در نگارش موضوع، نخست از همه معنی لغوی و شرعی قضاء مختصراً توضیح گردیده و ثانیاً بطور عام قضا قبل از اسلام و بعد از آن مورد مداقه قرار گرفته و ثالثاً در افغانستان قبل اسلام و بعد از مشرف شدن مردم افغانستان بدین مقدس اسلام بطور اختصار الی سالهای اخیر مرور گردیده است امید مورد استفاده خواننده گان ارجمند قرار گیرد.

۱- معنی لغوی و شرعی قضا:

الف: قضا به مد و قصر
قضا به مد و قصر بر معانی بسیاری اطلاق گردیده که از آن جمله میتوان گفت که با استفاده از آیات قرآنی در معانی ذیل استعمال شده است.ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/31

براساس ماده سی ویک قانون تشکیل وصلاحیت محاکم:

 • ۱- محکمه استیناف درسطح هر ولایت کشور طبق احکام این قانون ایجاد میگردد.
 • ۲- محکمه استیناف مرکب از رئیس، روسای دیوانها و اعضای قضائی میباشد .رئیس محکمه استیناف از میان قضاتی تعیین میگردد که دارای اهلیت، تجربه ودرایت کامل باشد.
 • ۳- رئیس دیوان جزای عمومی معاون ریاست محکمه استیناف میباشد.ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی
 
تاريخ : 90/04/31

مطابق به حکم فقره یک ماده پنجاهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که چنین مشعر است:
(ستره محکمه میتواند عندالضرورت دیوان های دیگری را درچوکات محاکم ابتدائیه مراکز ولایات ایجاد نماید) درچوکات ستره محکمه محاکم اختصاصی برای بررسی ورسیده گی قضایی درقضایای خاص ایجاد گردیده است که عملاً فعالیت مینماید.

این محاکم بطور ذیل معرفی میگردند:

 • محاکم ابتدائیه واستیناف مواد مخدر که بررسیده گی قضایای مواد مخدر میپردازند.
 • محاکم ابتدائیه و استیناف جرایم علیه امینت داخلی وخارجی که دایره وظیفوی شان مشخص است.
 • محاکم ابتدائیه ونهایی حل وفصل دعوی ملکیت ها که برسیدگی شکایات درزمینه میپردازند.
 • محکمه اختصاصی فامیلی که رسیده گی به قضایای ناشی از منازعات فامیلی درحیطه صلاحیت آن میباشد.
 • محکمه اختصاصی خورد سالان به رسیده گی قضائی دوسیه های مربوط به خوردسالان میپردازد.

یادداشت: بخاطر حصول آگاهی بیشتر درمورد استقلال، صلاحیت رسیده گی ،دایره صلاحیت ،طرز رسیدگی وسایر صلاحیت قضائی دیوان های ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه به قانون تشکیل وصلاحیت محاکم که دارای معلومات های مفصل درزمینه است رجوع شود.ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

برطبق ماده هجدهم قانون تشکیل وصلاحیت محاکم ستره محکمه متشکل از دیوانهای ذیل است:

 • ۱- دیوان جزای عمومی.
 • ۲- دیوان امنیت عامه.
 • ۳- دیوان مدنی وحقوق عامه.
 • ۴- دیوان تجارتی.

ریاست هر یک از دیوانها را یکی از اعضای ستره محکمه که بالنوبه به انتخاب رئیس ستره محکمه برای مدت یکسال تعیین میشود به عهده میگیرد.
ادامه مقاله...
ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>