حقوق افغانستان
نوشته هایی فقهی حقوقی درباره جمهوری اسلامی افغانستان

 
تاريخ : ۹۰/۰۴/۳۱
الف: وظایف وصلاحیت های قضائی:

ستره محکمه درساحه تفسیر قوانین وامور قضائی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشند:

 • ۱- بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی ومعاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی وتفسیر آنها به اساس تقاضای حکومت یا محاکم طبق قانون.
 • ۲- پیشنهاد طرح قانون درساحه تنظیم امور قضایی به شورای ملی از طریق حکومت.
 • ۳- تجدید نظر برفیصله های محاکم به سبب ظهور دلایل جدید براساس اعتراض لوی څارنوال یا طرف دعوی، طبق احوال پیش بینی شده درقوانین مربوط.
 • ۴- حل تنازع صلاحیت محاکم و تفویض صلاحیت رسیده گی قضیه از یک محکمه به محکمه دیگر طبق تقاضای لوی څارنوال یا طرف دعوی درحال موجودیت دلایل موجه.
 • ۵- بررسی دلایل واتخاذ تصمیم درمورد اعاده مجرمین به دولت خارجی مطابق به احکام قانون.
 • ۶- بررسی دلایل اتهام واتخاذ تصمیم در مورد تسلیم دهی تبعه کشور دولت خارجی با رعایت احکم ماده 28 قانون اساسی.
 • ۷- تامین وحدت رویه قضائی.
 • ۸- اتخاذ تصمیم درمورد تخلفات جنائی وانتظامی قضات.
 • ۹- بررسی استهداآت محاکم درامور قضائی وارائه جواب به آن.

ب: وظایف وصلاحیت های اداری:
(۱) ستره محکمه درامور اداری مربوط دارای وظایف وصلاحیت های آتی میباشد:

 • ۱- ترتیب بودجه قوه قضائیه به مشوره حکومت.
 • ۲- رهبری ومراقبت از فعالیت های ادارات محاکم.
 • ۳- وضع مقرره ها ولوایح بمنظور تنظیم امور قضائی واداری محاکم.
 • ۴- بررسی نتیجه تدقیق ومطالعات امور قضائی واتخاذ تدابیر به منظور رفع نواقص وتوحید وانسجام اجراآت محاکم.
 • ۵- پیشنهاد تعیین قضات ومستشاران به مقام ریاست جمهوری مطابق به احکام این قانون.
 • ۶- پیشنهاد تقرر، تبدل ،ترفیع وتمدید خدمت وتقاعد قضات مطابق احکام این قانون.
 • ۷- پیشنهاد تاسیس محاکم وادارات ثبت اسناد ووثایق وتعیین صلاحیت های قضائی واداری آنها به مقام ریاست جمهوری.
 • ۸- تطبیق بودجه قوه قضائیه.
 • ۹- تامین تسهیلات لازم به منظور پیشبرد فعالیت محاکم.
 • ۱۰- تدویر کورس ستاژ قضائی وتنظیم امور مربوط به آن.
 • ۱۱- اتخاذ تدابیر مقتضی برای ارتقاء سطح دانش وتجارب قضات.
 • ۱۲- نظارت از اجراآت وفعالیت های سایر کارکنان اداری قوه قضائیه.
 • ۱۳- تهیه احصائیه سالانه وگزارش از فعالیت های تمام محاکم دربخش قضائی.
 • ۱۴- سایر وظایف وصلاحیت هایی که درین قانون وقوانین دیگر به ستره محکمه تفویض گردیده است.

(۲) صلاحیت های مندرج فقره ۱ این ماده از طریق آمریت عمومی اداری قوه قضائیه اعمال میگردد.ارسال توسط سید علی موسوی گیزابی

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود

>